Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Deklaracja Dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WIESŁAWA GROCHOWSKIEGO W KLINISKACH WIELICH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLINISKACH WIELKICH

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Balcerzak, adres e-mail: sp@kliniska.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 4181406. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piastowskiej. Do wejścia można przejść z parkingu (wyznaczono tam 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych), nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony boiska (przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo) oraz jedno od strony placu zabaw, gdzie również znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo – to wejście dostępne jest dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach).  Od strony parkingu znajduje się  również wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrektora) na parterze.
 • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych i autobusów szkolnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich korzysta z następujących aplikacji mobilnych udostępnionych przez firmę Vulcan:

Data dodania: 2020-03-31 09:13:35
Data edycji: 2021-03-02 20:40:24
Ilość wyświetleń: 3708

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej